งานสารสนเทศ


ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา
ผู้ดูแลระบบ
08 3510 9584

หน้าที่ของงานสารสนเทศ
        - ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
        - ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจได้
        - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระบบสำหรับการใช้งานของ สภ.ควนกาหลง
          1. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic ความเร็ว 10/2 เป็นระบบใช้งานเชื่อมโยงเครื่อข่ายทั่วไปทั้ง WAN, MAN, LAN
             - รหัส 7471j0112
             - เชื่อมสัญญาณลูกข่ายระบบ LAN ถายในอาคาร
             - เชื่อมสัญญาณลูกข่ายระบบ WLAN ภายนอกอาคารและเครื่อข่ายเคลื่อนที่
          2. ระบบโครงข่ายตำรวจ เชื่อโยงสัญญาณระบบ MAN VPN POLIS
            -  รหัส 7479ID004
             - เชื่อมสัญญาณลูกข่ายระบบ LAN ภายในอาคาร
             - เชื่อมสัญญาณลูกข่ายระบบ WLAN ภายนอกอาคารและเครื่อข่ายเคลื่อนที่
          3. ระบบโครงข่ายตำรวจ เชื่อโยงสัญญาณระบบ Crime Access Point VPN
             - เชื่อมสัญญาณลูกข่ายระบบ LAN ภายในอาคาร
             - เชื่อมสัญญาณลูกข่ายระบบ WLAN ภายนอกอาคารและเครื่อข่ายเคลื่อนที่
การรักษาความปลอดภัย
          - Login Password เครื่อข่าย WLAN สำหรับลูกข่ายใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วไป เว้นระบบ LAN
          - Login Username&Password โครงข่าย POLIS & Crime