ความเป็นมาของโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

          อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรว่าการกระทรวงมหาดไทย ( พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน์ ) พร้อมด้วยอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( พอตำรวจเอก  ประชา พรหมนอก) และคณะได้เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคำเชิญของหน่วยงานปราปปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ( DEA )  ระหว่างวันที่ 11-19พฤศจิกายน 2541 และได้สรุปผลการเยือนสหรัฐอเมริกานำเรียน ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  เพื่อทราบแลพิจารณา  โดยประเด็นหนึ่งได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการ D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education ) ขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมพิเศษไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษาให้รู้จักแนวทางการปฏิเสธยาเสพติดอย่างเด็ดขาด  และเห็นว่าโครงการในลักษณะนี้ ฝ่ายไทยน่าจะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมได้โดย DEA พร้อมที่จะจัดผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในโอกาสแรกต่อไป

          กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท.02143/135 ลงวันที่  25 มกราคม 2542 เรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตื แจ้งวว่าการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รายงานผลการเดินทางเยือนประเศสหรัฐอเมริกาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วไดโปรดมีบัญชาว่า  เห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดการขอความร่วมมือหน่วยงาน DEA ในเรื่องการฝึกอบรมพิเศษ ต่อมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปฏิบัติการพเศษ ( พลตำนรวจโท  นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ ) มีคำสั่งลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 ให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินการให้เป็นไปตามบัญชาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

          ภายหลังจากที่กองบํญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รับคำสั่งมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว  ก็ได้เริ่มติดต่อประสานงานกับองค์กร D.A.R.E. international ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารงานโครงการ D.A.R.E. โดยเฉพาะ ต่อมาไม่นาน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ D.A.R.E ประเทศไทยก็เกิดขึ้น

โครงการ D.A.R.E.  ในสหรัฐอเมริกา 

          D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education ) เป็นหลักสูตรป้องกันยาเสพติด ซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษา และสอนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในสังงคมสองสถาบันเข้าด้วยกัน  ได้แก่ สถาบันตำรวจและสถาบันการศึกษา

ลักษณะ         เป็นหลักสูตรระดับชาติสำนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจในเครื่องแบบเป็นผู้สอน สาระของหลักสูตร คือการต่อต้านการใช้ยาเสพติด ต่อต้านการตั้งแก๊งและต่อต้านการใช้ความรุนแรง เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียนทั่วโลก

ที่ทำการศูนย์  เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ก่อตั้ง             เมื่อ กันยายน ค.ศ. 1983

พัฒนาการ      เริ่มจากความร่วมมมือระหว่างกรมตำรวจเมืองลอสแอเจลิส  (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส

ภารกิจ            เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเสพติดหรือการใช้ความรุนแรง  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง และสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน

หลักสูตร         พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาของเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส ( LAUSD )เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษจะทำหน้าที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติด และวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง เนื้อหามุ่งที่

          1. การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด

          2. สอนให้เด็กนักเรียนได้รู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ

          3. แนะนำให้เด็กได้รู้วิธีการที่จะต่อต้านอิทธิพลกดดันของกลุ่ม ( peer presure ) และ

          4. ให้แนวความคิดเด็กเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและการใช้ความรุนแรง

กลุ่มเป้าหมาย    เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึง Grade  12 

                       ประเทศและรัฐที่ใช้โครงการ D.A.R.E.   50 มลรัฐในสหรัฐอเมนริกา  และ 32 ประเทศทั่วโลก

                        เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมแล้ว  กว่า 33,000

                       จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ   กว่า 26 ล้านคน  ใน 300,000

แผนการสอน  หลักสูตร D.A.R.E.  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 5 ส่วน

                    - เตรียมอนุบาล  ถึง Grade 4:4 บทเรียนสำหรับอนุบาล-Grade 2 และ 5บทเรียน สำหรับ Grade 3-4

                    - Grade 5/Grade 6:17  บทเรียน

                    - Junior  high/Middle  school :  10 บทเรียน

                    - High  school :6 บทเรียนและ 3 บทเรียนติดตาม โดยครู

                    - โครงการสำหรับผู้ปกครอง : 6 บทเรียน

งบประมาณ     จัดสรรโดย D.A.R.E.  America  จากการบริจาคของเอกชนและบริษัท

         ผลสำเร็จของโครงการ รายงานการวิจัยการประเมินผลกว่า 30 รายงาน ชี้ให้เห็นว่าเด็กนักเรียนที่ผ่านโครงการนี้ได้เรียนนรู้การต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง  ผลการศึกษาวิจัยล่าสุด  โดยมหาวิทยาลัย  Ohio  State  ก็ได้ผลสรุปเช่นเดียวกัน  นอกจากนั้นยังพบว่าการทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน  การขาดหนีโรรงเรียนและพฤติกรรมในลักษณะแก๊งลดลง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเชื้อชาติดีขึ้น เด็กนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตำรวจและโรงเรียน

         ในการกล่าวถึงความจำเป็นของการขยายโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เอกสารยุทธศาสตร์การควบคุมปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประจำปี ค.ศ.1997 ได้หยิบยกโครงการ D.A.R.E. ขึ้นเป็นตัวอย่างของโครงการที่ได้ผลดี

ประเทศใดที่มีโครงการ D.A.R.E.

         จากข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด  เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2542  ขณะนี้โครงการ D.A.R.E. มีแพร่หลายอยู่ในหลายประเทศต่างๆ  32 ประเทศ  นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา  ดังนี้ 

Agentigua Barbuda Honduras Dominica  Sweden Australia    Hungary El  Salvador 
Thailand Barbados       Jamaica Finland   Trinidad Tobago Belgium Mexico 
Grenada  United Kingdom Bolivia  Montserrat Guatemala  Brazil New Zealand  Guyana
Canada Norway       Cayman Islands    Philipines  Chile   St. Christopher  Nevis 
Colombia St. Lucia Costa  Rica St. Vincent Grenadines      

 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.ประเทศไทย)

 ความเป็นมาของโครงการ  D.A.R.E.ประเทศไทย

          รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ( พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ) พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ( พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก ) ในขณะนั้น และคณะเดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามคำเชิญของหน่วยปราปปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ( DEA ) ระหว่างวันที่  11-19  พฤศจิกายน  2541 และรายงานสรุปผลการเยือนสหรัฐอเมริกา นำเรียน นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา  โดยประเด็นหนึ่งได้รายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการโครงการ D.A.R.E. (Drung Abuse Resistance Education ) โดยให้เจ้เาหน้าที่ตำรวจซึ่งผ่านการอบรมไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดแก่เยาวชนในสถานศึกษาให้รูจักแนวทางการปฏิเสธยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและเห็นว่าโครงการลักษณะนี้ฝ่ายไทยน่าขจะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมได้โดย DEA พร้อมที่จะจัดผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการตำรวจไทยในโอกาสแรก

          หลักการสำคัญของโครงการ D.A.R.E.  คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็ก  เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง สร้างสัมพันรธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู บิดามารดา  และสมาชิกในชุมชน 

          หลักสูตร D.A.R.E. ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขศึกษา โดยให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน( หลักสูตร D.A.R.E ) ทำการสอนเด็กนักเรียนให้เข้าใจถึงวิธีการในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธสิ่งเสพติดต่างๆ และความรุนแรงโดยยมุ่งเน้น

          1.ให้เด็กนักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับยาเสพติดและสุรา

          2.ให้เด็กนักเรียนเกิดทักษะในการตัดสินใจ

          3.ให้เด็กนักเรียนรู้ถึงวิธีการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน

          4.ให้เด็กนักเรียนรู้จักทางเลือกที่มีประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

          กระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท.0214.3/135  ลงวันที่  25 มกราคม 2542  เรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  แจ้งว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกราบเรียน  นายกรัฐมนตรีรายงานผลเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรรวงมหาดไทย นั้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วได้มีดำริเห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรัดขอความร่วมมือหน่วยงาน DEA ในเรื่องการฝึกอบรมพิเศษ

          ต่อมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ ) มีคำสั่งลงวันที่ 31 มีนาคม 2542 ให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำเนินการให้เป็นไปตามดำริของนายกรัฐมนตรี

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคม  นอกเหนือจากความรับผิดชอบด้านการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นหน้าที่หลักแล้ว  สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาร่วมการดำเนินการใช้ในด้านป้องกันยาเสพติดได้อีกส่วนหนึ่ง ภายหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ได้ดำเนินการประสานงานกับองค์กร D.A.R.E.International ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารโครงการ D.A.R.E โดยเฉพาะ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือ โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย