สื่อการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

          บทเรียนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเพติดในเด็กนักเรียน เป็นโปรกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนของครูตำรวจ D.A.R.E. ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบทบาทที่ได้ฝึกฝนวิธีการและสถานการณ์ของแต่ละท้องถิ่น รูปแบบปัญหา ทั้งนี้จะต้องยึดหลักการตามลิขสิทธิ์ Dare Thailand ทุกประการ ห้ามมิให้นำไปใช้ในกิจการอื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

1. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 1

2. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 2

3. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 3 

4. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 4

5. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 5 

6. VCD ประกอบการสอนบทที่ 5 

7. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 6 

8. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 7

9. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 8

10. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 9 

11. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 10

12. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 11

13. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 12

14. สื่อการสอนโครงการครูตำรวจ D.A.R.E. บทที่ 13

15. แบบเกมส์ฝึกทักษะการปฏิเสธประกอบการเรียนการสอนบทที่ 9

สร้างโดย : ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา ID No.9721