บทบาทหน้าที่งานจราจ

          งานจราจร เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อการใช้รถใช้ถนน  ประกอบด้วย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หน้าที่ของตำรวจจราจร คือ

          1. ให้ความสะดวก แนะนำและบริการ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

               การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

               การจัดการจราจรเพื่อให้ประชาชนใช้ช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว ตามลักษณะและสภาพของพื้นที่

               ให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว

          2. กวดขันวินัยจราจร (จับกุม)

              บังคับใช้กฎหมายให้ผู้ขับขี่ ผู้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

              จับกุมผู้กระทำความผิดวินัยจราจรเป็นหลัก และผู้ที่กระทำผิดกฏหมายตามพระชาชบัญญัติรถยนต์ พระราชบัญญัติขนส่งข้อทางบก และกฎหมายอื่นในอำนาจและหน้าที่ของตำรวจ

              ออกใบสั่งให้ผู้กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ให้ไปจ่ายค่าปรับในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าปรับในเวลาที่ถูกจับ หรือผู้ถูกจับมีภารกิจจำเป็นที่จะต้องเดินทางและไม่อาจรอหรือเดินทางไปจ่ายค่าปรับในเวลานั้นได้

             ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ระงับเหตุและช่วยเหลือเจ้าที่ฝ่ายปราบปรามในกรณีที่จำเป็นหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ