บทบาทหน้าที่งานสอบสวน

          งานสอบสวนเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความสามารถของพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของงานอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ที่จะต้องทำการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้เสียาหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยาน รวบรวมพยานหลักฐาน ที่ได้มาจากี่เกดเหตุ ฝ่ายสืบสวน ฝ่ายปราบปราม ฯลฯ ทำสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอฟ้อง ไม่ฟ้องหรืองดการสอบสวนในคดีอาญาที่เกดขึ้นไปยังอัยการจังหวัด อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวแล้วแต่กรณี

พนักงานสอบสวนที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำนวนคดี ได้แก่

          1. พนักงานสอบสวน ท้องที่ที่เกิดเหตุ เว้นแต่เมื่อกรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อความสะดวก ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับ เป็นผู้รับผิดชอบ

          2. กรณีความผิดที่เกี่ยวพันกัน หลายสถานที่ ต่างท้องที่ ตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 ได้แก่

             (1) เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำความผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่

             (2) เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งในท้องที่หนึ่ง

             (3) เมื่อความผิดนั้น เป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆ เกินกว่าหนึ่งท้องที่ขึ้นไป

             (4) เมื่อเป็นความผิด ซึ่งมีหลายกรรม กระทำลงในท้องที่ต่างๆ กัน

             (5) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทาง

             (6) เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหาย กำลังเดินทาง

              อำนาจสอบสวนในท้องที่ที่เกี่ยวข้องตาม(1) – (6) พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนและรับผิดชอบสำนวนคดี คือ

              1. กรณีจับได้ ให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่จับได้ รับผิดชอบการสอบสวนำสำนวนคดี

              2. กรณีจับไม่ได้ ให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อน รับผิดชอบ

              3. กรณีกระทำความผิดนอกประเทศ ตามกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 20 ให้อัยการสูงสุด เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดี หรือจะมอบหมายให้ทำการสอบสวนแทน ดังนี้

                 (ก) มอบหมายให้พนักงานสอบสวนรับผิดชอบ

                 (ข) มอบหมายให้อัยการเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ พนักงานอัยการมีหน้าที่สอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน

                 (ค) มอบหมายให้พนักงานสอบสวนและอัยการรับผิดชอบสำนวนคดี

          ในกรณีมีความจำเป็นระหว่างรอคำสั่งจากอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน ให้

          1. พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอำนาจ ทำการสอบสวนไปก่อนและส่งมอบสำนวนการสอบสวนไปยังผู้รับผิดชอบเมื่อมีคำสั่ง

          2. พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่น หรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหามีอำนาจสอบสวนไปก่อน

          3. กรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนใดควรเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดี ตามกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 21

         กรณีในจังหวัดเดียวกัน ให้

         1. ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจชี้ขาด

         2. ในจังหวัดพระนคร ธนบุรี ให้ผู้บังคับบัญชาพนักงานสอบสวน ซึ่งตำแหน่งตั้งแต่ รองอธิบดีกรมตำรวจขึ้นไป เป็นผู้ชี้ขาด

กรณีไม่แน่ว่าจังหวัดใดระหว่างหลายจังหวัด ให้ อธิบดีกรมอัยการ หรือผู้ทำการแทนเป็นผู้ชี้ขาด ระหว่างรอคำชี้ขาดนั้น ไม่เป็นเหตุให้งดการสอบสวน

(อ้างอิง : http://www.lawyersthai.com/2012/01/investigate.html)